.
.
      tel.:     0911 81 46 55
      email: arpro@arpro.sk
 
architektonické a projekčné služby

Zabezpečujeme komplexné architektonické a projekčné služby v oblasti stavieb. Tvoríme hodnotnú súčasnú a ekologickú architektúru. Máme skúsenosti s projektovaním nízkoenergetických a pasívnych budov. V návrhoch sa snažíme do maximálnej miery harmonizovať potreby klienta s požiadavami na estetickú, funkčnú a ekonomickú stránku diela. Našou prioritou je individuálny prístup a spolupráca aj počas realizácie stavby.  

Spolupráca začína nezáväznou obhliadkou pozemku a oboznámením sa s predstavami a požiadavkami klienta. Po prvom stretnutí vypracujeme ideový návrh so základnými schémami riešenia a cenovou ponukou na vypracovanie projektu. V prípade, že dôjde k dohode na spolupráci, vypracujeme návrh zmluvy pre požadované stupne projektovej dokumentácie. Proces prípravy projektu začína po podpise zmluvy a potvrdení objednávky, resp. zaplatení zálohy vo výške 50% z dohodnutej ceny za projekčné práce.  

Projekt prípravy architektonického diela pozostáva z nasledovných stupňov a fáz:  

Projektová príprava
Získanie potrebných podkladov je dôležité pre vypracovanie kvalitného návrhu diela.

Polohopis a výškopis pozemku so zakreslením existujúcich inžinierskych sietí. Pokiaľ sa jedná o pozemok v zástavbe, je potrebné aj zameranie obrysov existujúcich susedných budov.

Územnoplánovacia informácia (UPI) - informácia o miestných regulatívoch územného rozvoja (index zastavanosti, podlažnosť, výška stavby, odstupy od susedných pozemkov, atď.)

Fotodokumentácia pozemku

Inžiniersko-geologický prieskum - môže byť potrebný pri zakladaní stavieb na miestach s nejasnými geologickými podmienkami

V prípade, že investor nevie dodať spomínané podklady, vieme ich po dohode zabezpečiť my.  

Architektonická štúdia
Architektonický návrh (architektonická štúdia) je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi. Cieľom je, aby klient získal názornú predstavu o svojom investičnom zámere.

Obsah architektonickej štúdie: výkresy v mierke 1:200 (resp.1:100) so základnými kótami, vizualizácia)

Projekt pre územné rozhodnutie
Dokumentácia slúži na rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Dokumentácia na územné konanie musí poskytnúť dostatočný podklad na rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom je vydanie územného rozhodnutia.
Projekt pre stavebné povolenie
Účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom je vydanie stavebného povolenia.
Projekt pre realizáciu stavby
Účelom projektu na uskutočnenie stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Projekt musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác. Cieľom je vytvoriť dokumentáciu diela tak, aby ho zhotoviteľ vedel celé zrealizovať.
Projekt interiéru
Cieľom projektu interiéru je poskytnúť klientovi predstavu o budúcom priestore. Interiér má byť jednoduchý, útulný, ľahko udržiavateľný a pohodlný. Navrhujeme praktické, funkčné a nadčasové riešenia. Pri návrhu interiéru vieme zabezpečiť projekt, statický posudok, vybrať farby, materiály, nábytok, navrhnúť kuchyňu...

Projekt interiéru pozostáva z nasledovných fáz:  

1. Prípravná fáza -(analýza vstupných údajov a požiadaviek, analýza podkladov, syntéza priestorových daností, návrh ponukovej ceny, návrh zmluvy )

2. Štúdia interiéru -(doplnenie podkladov, podrobné domeranie priestorov, vypracovanie konceptu riešenia interiéru,rozmiestnenie nábytku, svietidiel, grafické vyjadrenie materiálov, 3D fotorealistické vizualizácie pre získanie predstavy o priestore). Pokiaľ nemáte záujem o projekt interiéru, môže Vám štúdia interiéru s vizualizáciami pomôcť pri svojpomocnom zariaďovaní interiéru.

3. Projekt interiéru (obstaranie podkladov od výrobcov typových prvkov a ich zapracovanie do projektu, označenie typových a atypických prvkov vrátane svietidiel, farebné riešenie, upresnenie rozmerov atypických prvkov nábytku a riešených plôch,konštrukčné a materiálové riešenie atypických prvkov a úprav plôch,zapracovanie požiadaviek podporných profesií)

4. Realizačná časť (vypracovanie súhrnej špecifikácie prvkov podľa druhov a typov)

5. Autorský dozor pri realizácii -(v potrebnom rozsahu)